AKTUALNOSCI:Biezace informacje podawane sa
w ogloszeniach duszpasterskich.
 

ARCHIWUM:

Swieta Narodzenia Panskiego A.D. 2009

Niech Narodzona Dziecina
otwiera ludzkie serca
na wiare, która dodaje sil, 
 
na nadzieje, która rozjasnia mroki,
na milosc, która wszystko wzmacnia.
Wspólnych chwil spedzonych w lacznosci
z Bogiem i czlowiekiem przy swiatecznym

stole w jednosci i zgodzie
i z koleda na ustach.
Niech Boze blogoslawienstwo

spocznie na nas i ozywi nasze zycie.


Rekolekcje Adwentowe

    W dniach 3 (czwartek) - 5 (sobota) grudnia, w naszej  parafii odbyly sie jak co roku Rekolekcje Adwentowe.
Tegoroczne nauki rekolekcyjne glosil ks. Jacek Bednarz, wikariusz par. Sw. Mikolaja w Hrubieszowie.


Adwent - czas oczekiwania na przyjscie Pana

    29 listopada rozpocz�li�my Nowy Rok Liturgiczny, a zarazem by�a to I Niedziela Adwentu.
Adwent z jednej strony jest czasem duchowego przygotowania sie na Swieta Narodzenia Panskiego. Sluza temu cztery tygodnie refleksji nad naszym zyciem.
Aby poczuc radosc Bozego Narodzenia, trzeba obmyc sie z brudu grzechów, oczyscic sumienie z tego co zle, by móc godnie przezyc te najbardziej rodzinne Swieta w naszej tradycji.
Dlatego tez w czasie trwania Adwentu umartwiamy swoje ciala poprzez post i pokute, bo trzeba zrzucic z siebie zle uczynki, zerwac  przywiazania do grzechu i przywdziac biala szate laski uswiecajacej. Z pomoca przychodzi nam Kosciól, organizujac spowiedz i umacniajac wiare naukami rekolekcyjnymi. Jest to wspanialy czas, by zerwac z tym, co zle      i dac  Bogu dzialac w nas tak, bysmy dzieki temu swietemu czasowi stali sie lepsi.

Ods�oni�cie epitafium Ks. W�. Siudema

    W dniu 15 listopada o godz. 12:00 w ko�ciele parafialnym sprawowana by�a Msza �wi�ta z racji 8 rocznicy �mierci ks. kan. W�adys�awa Siudema, pierwszego proboszcza naszej parafii.
Po Eucharystii ks. Proboszcz i ks. Kanonik ods�onili  
i po�wi�cili tablic� pami�tkow�, po�wi�con� �.P. Ksi�dzu Siudemowi, ufundowan� przez pami�taj�cych o swoim pierwszym duszpasterzu.
     Ods�oni�cie tej tablicy ma szczególn� wymow� w bie��cym Roku Kap�a�skim, gdy szczególn� modlitw� otaczamy naszych duszpasterzy, �ywych i tych, którzy odeszli do Pana.

11 listopada - Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci

    11 listopada liturgicznie wspominamy �w. biskupa Marcina z Tours. Tego dnia przypada te� Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci.
Zapraszamy wszystkich, dla których s�owa "Bóg Honor i Ojczyzna" nie s� jedynie  sloganem, na Msze �wi�te tego dnia o godz 9:00 i 12:00 w ko�ciele parafialnym.

Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych i Dzie� Zaduszny

    1 listopada (niedziela) obchodzimy Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych. Tego dnia wspominamy tych, którzy po �mierci wst�pili do Królestwa Niebieskiego, niekoniecznie kanonizowanych. �wi�tym mo�e by� bowiem ka�dy, kto sp�dzi� swoje �ycie pobo�nie i odchodzi do Pana oczyszczony z brudu grzechów. Mo�e to by� nasz dziadek, s�siad, znajomy i cho� oficjalnie nie uznany jest taki zmar�y za �wi�tego, jest �wi�tym.
Tego dnia Msze �wi�te o godz 9:00, 10:30 (w kaplicy), 12:00, za� po ostatniej Mszy �w procesja na cmentarzu.
     2 listopada obchodzimy "Dzie� Zaduszny", w którym modlimy si� za dusze w czy��cu cierpi�ce, które dzi�ki naszym modlitwom, oraz w ich intencji poczynionym odpustom przybli�aj� si� do Raju.
Tego dnia Msze �wi�te w ko�ciele parafialnym o godz. 9:00 i 11:00, za� po ostatniej Mszy �w wyruszy procesja pokutna na cmentarz.
    W  ka�d� niedziel� listopada o godz 11:20 odmawiany b�dzie ró�aniec za zmar�ych z czytaniem wypominek. Dnia 2 XI o godz 10:20.

Dzie� Papieski i rocznica wyboru Jana Paw�a II

/tbodyfont color=/big br2tr align= span style=
    W niedziel�, 11 pa�dziernika, obchodzili�my po raz kolejny Dzie� Papieski. Z tej racji zbierane by�y ofiary do puszek na Fundusz Stypendialny Nowego Tysi�clecia wspieraj�cy uzdolnion� m�odzie� z najubo�szych rodzin.
        W pi�tek, 16 pa�dziernika, obchodzimy 31 rocznic� wyboru S�ugi Bo�ego Jana Paw�a II na Stolic� Piotrow�. Z tej racji m�odzie� z naszego gimnazjum poprowadzi okoliczno�ciowe rozwa�ania podczas Nabo�e�stwa 
Ró�a�cowego o godz. 16:00. Po ró�a�cu Msza �wi�ta.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy o rych�e wyniesienie na o�tarze Papie�a - Polaka.

Tablica pami�tkowa dla Ks. Siudema

    Po konsultacjach z parafianami i Ksi�dzem Proboszczem, zosta� opracowany przez naszego Pana Organist� i zatwierdzony przez Ksi�dza Biskupa,  projekt epitafium po�wi�conego    Ksi�dzu  W�adys�awowi Siudemowi.
     Ksi�dz Siudem pracowa� jako pierwszy proboszcz rzymskokatolicki
naszej parafi w latach 1957 - 1976.
    Uroczyste ods�oni�cie tablicy nast�pi w przeddzie�  8 rocznicy �mierci Ks. W�adys�awa - 15 XI 2009 roku, po Mszy �wi�tej o godz. 12:00. Msz� t� zamówili w intencji Ks. Siudema pami�taj�cy o swoim dawnym duszpasterzu parafianie, którzy tak�e poprzez zebieranie sk�adek postanowili w obchodzonym Roku Kap�a�skim uczci� pami�� pierwszego proboszcza, funduj�c niniejsz� tablic�.
    Ka�dy mo�e wspomóc t� inicjatyw� - sk�adki zbiera Pani Wasilik.

Pa�dziernik - Miesi�c Ró�a�cowy

    W dniu 7  pa�dziernika obchodzimy wspomnienie  Naj�wi�tszej Maryi Panny Ró�a�cowej. Jednak�e przez ca�y pa�dziernik codziennie o godz. 16:00
w naszym ko�ciele parafialnym odprawiane jest 
Nabo�e�stwo Ró�a�cowe.
   Pi�kna tradycja pa�dziernikowej modlitwy ró�a�cowej si�ga roku 1885, gdy Papie� Leon XIII ustanowi� pa�dziernik miesi�cem ró�a�cowym.
    Modl�c si� na ró�a�cu
oddajemy wszystkie nasze rado�ci i smutki - ca�e nasze – �ycie Maryi. Zwracaj�c si� do Niej z ufno�ci�, mo�emy by�  pewni, �e Ona wstawi si� za nami u Swego Syna.

�wi�to Narodzenia N.M.P.

    W dniu 8 wrze�nia wypada �wi�to Narodzenia Naj�wi�tszej Maryi Panny, zwane w Polsce "Matki Bo�ej Siewnej". Tego dnia w naszym ko�ciele parafialnym na Mszach �wi�tych o godz. 9:00 i 17:00 jak co roku �wi�cimy zbo�e, które pos�u�y do zasiewu.
Tak jak Chrystus umar� i zmartwychwsta� by nas
zbawi�, tak samo ziarno rzucone w rol� obumiera, by da� pocz�tek nowym, przysz�orocznym, plonom.

Do�ynki parafialne A.D. 2009

    Dnia 6 wrze�nia 2009 r. odby�y si� Do�ynki Parafialne.
Na uroczystej Sumie o godz. 12:00 przedstawiciele poszczególnych miejscowo�ci naszej parafii przybyli
z pi�knymi do�ynkowymi wie�cami, które uroczy�cie do ko�cio�a wprowadzili nasi Duszpasterze, którzy
koncelebrowali t� dzi�kczynn� Eucharysti�.
W okoliczno�ciowym kazaniu Ks. Proboszcz poruszy� temat pobo�no�ci po��czonej z rolniczym trudem.
Mimo, �e w Sanktuarium w Hrubieszowie w tym samym czasie odprawiana by�a Suma Odpustowa z racji �wi�ta M.B. Sokalskiej, nasz parafialny wieczernik by� pe�en wiernych, którzy przyszli podzi�kowa� za tegoroczne plony Gospodarzowi �wiata.

Zapraszamy na odpust w Mienianach

30 sierpnia 2009 r, zapraszamy na uroczysto�ci odpustowe ku czci Niepokalanego Serca Naj�wi�tszej Maryi Panny, �wi�to patronalne ko�cio�a filialnego w Mienianach.
 Kazanie wyg�osi Ks. 
Dn Kamil Taras z Hrubieszowa.
Z racji odpustu Msze �wi�te w ko�ciele parafialnym o godz. 9:00 i 10:30, Suma Odpustowa w Mienianach o godz. 12:00.
Próba chóru w sobot� (29 VIII) o godz. 17:00 w Mienianach.

Odpust parafialny ku czci �w. Jana Chrzciciela

  24 czerwca odby�y si� uroczysto�ci odpustowe ku czci naszego Patrona �w. Jana Chrzciciela.
    Sum� odpustowa o godz. 1200 celebrowa� i kazanie wyg�osi�  Wicedziekan naszego Dekanatu  Ks. Dr Stanis�aw Solilak – proboszcz z Gozdowa, za� koncelebrowa� Ks. Kapelan Antoni Kot z Hrubieszowa.
Niech Pan Bóg za przyczyn� �w. Jana b�ogos�awi
wszystkim przyby�ym na nasze doroczne uroczysto�ci, parafianom i go�ciom, jak te� tym, którzy przy�o�yli r�ki do ich u�wietnienia.

Publikacja o naszych organach


    Zach�camy do zapoznania si� z publikacj� "Organy rokokowe w ko�ciele �w. Jana Chrzciciela i muzyka liturgiczna w �yciu wspólnoty parafialnej w Czerniczynie" autorstwa naszego Pana Organisty. Publikacja ta napisana zosta�a z racji 1 rocznicy zako�czenia remontu naszych organów i 10-lecia organistowskiej pos�ugi Pana Tomasza, przypadaj�cej na 28 czerwca b.r.
czytaj (html) >>>                                                                           czytaj(PDF)>>>

Uroczysto�� Naj�w. Cia�a i Krwi Pa�skiej
   W czwartek, 11 czerwca obchodzili�my Uroczysto�� Naj�wi�tszego Cia�a i Krwi Pa�skiej, zwanej potocznie "Bo�ym Cia�em". Tego dnia kontemplujemy obecno�� Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
Uroczysta procesja i szczególna adoracja Naj�wi�tszego Sakramentu ukazuje nam, �e Nieogarniony Bóg jest na wyci�gni�cie ludzkiej r�ki, 
Wszechmocny Pan jest w�ród nas i karmi swoich wiernych w�asnym Cia�em i poi swoj� �wi�t� Krwi�. Jest pokarmem, który pokrzepia nas w drodze do Niego, daje nam duchow� si�� tak, jak po�ywienie daje nam si�y fizyczne.
Tak cz�sto zapominamy o tym wspania�ym Darze, nie korzystamy z Niego, wi�c Chrystus wychodzi dzi� pod postaci� wina i chleba na ulice naszych miast i wo�a: "Przyjd�cie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci��eni jeste�cie, a Ja was pokrzepi�!". Czy mo�na by� oboj�tnym na takie zaproszenie?

I Komunia �wi�ta
    W niedziel�, 24 maja, dzieci klas drugich z naszej parafii, na Mszy �wi�tej o godz. 9:00, po raz pierwszy przyj�y Pana Jezusa do swojego serca. 
Dzie� wcze�niej przyst�pi�y do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Dzieciom �yczymy, by wytrwa�y w Chrystusowej Mi�o�ci  
i �yciu chrze�cija�skim, w ��czno�ci z Ko�cio�em poprzez korzystanie z przywileju korzystania ze �wi�tych Sakramentów.
Dzi�kujemy wszystkim, którzy przyczynili si� do pi�knego prze�ycia tej, wa�nej dla dzieci, ale i ca�ej wspólnoty parafialnej, uroczysto�ci.


Wizytacja Kanoniczna
        Dnia 10 maja 2009 roku nasz� parafi� wizytowa� J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczy�ski - Sufragan Zamojsko - Lubaczowski.
Wizytacja rozpocz�a si� Msz� �wi�t� w Mienianach o godz. 10:00, nast�pnie za� Ksi�dz Biskup przyby� do Czerniczyna,  gdzie celebrowa�  o godz. 12:00 
Eucharysti� po��czon� z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej m�odzie�y. Po Mszy �wi�tej tradycyjnie Ks. Biskup modli� si� na miejscowym cmentarzu parafialnym.

�wi�ta Zmartwychwstania Pa�skiego
Prawdziwie Zmartwychwsta�!
        Chrystus zmartwychwsta�! Radujmy si�! �mier�, bowiem nie mog�a opanowa� Tego, który jest samym �yciem. Zmartwychwsta�, bo tak przyrzek� swoim uczniom. Zmartwychwsta�, bo w swym r�ku mia� w�adz� przywracania �ycia umar�ym, Zmartwychwsta�, bo jest Bogiem i naszym Zbawc�!
   Radosne bicie dzwonów, oznajmia nam, �e Chrystus zmartwychwsta�, �e �yje. Przywo�uj� nas na wielk� katechez� wiary; zwo�a�y, aby ukaza� fakt nies�ychany – pusty grób Chrystusa. I mo�na ucieka� daleko przed tym obrazem, ale wsz�dzie dop�dzi nas prawda, �e Chrystusa nie mo�na zabi�, nie mo�na przywali� w grobie cho�by i najci�szym g�azem, nie mo�na si� Go pozby�. Pusty grób Chrystusa, to fakt poruszaj�cy ka�dego cz�owieka. Tego faktu nie da si� zlekcewa�y�. Mo�na pusty grób przyj�� albo odrzuci�. Ale nie mo�na obok niego przej�� oboj�tnie.
    Zmartwychwsta�y Chrystus nie tylko gwarantuje nam nasze zmartwychwstanie w przy­sz�o�ci, po �mierci, ale równie� udziela nam swojej Boskiej mocy do duchowego zmartwychwstania i odrodzenia, tu i teraz. Jest, bowiem wiele rodzajów grobów i wiele rodzajów zmartwychwstania. Ka�dy z nas mo�e rozerwa� wi�zy grobu w�a�nie dzi�, rozpoczynaj�c lepsze i szlachetniejsze �ycie.
   W  �wi�ta, Zmartwychwstania Pa�skiego niech zmartwychwstan� nasze serca, by kiedy� i dusze nasze zmartwychpowsta�y i "z Panem Bogiem królowa�y", jak g�osi jedna z Wielkanocnych pie�ni.
  Niech paschalna rado�� przenika nas i uszlachetnia, dodaje si�, oraz pomaga w dokonywaniu s�usznych wyborów w �yciu. Niech radosne "Alleluja" nie b�dzie jedynie s�owem podobnym do innych s�ów, ale radosn� odpowiedzi� na Chrystusowe wo�anie "Pójd� za mn�" - wierz we Mnie, na�laduj Mnie... Nie zapominajmy Jego s�ów:
"Ja jestem zmartwychwstaniem i �yciem. Kto we Mnie wierzy, cho�by i umar� �y� b�dzie" (J 11,25). Kiedy� ka�dy z nas umrze, �yjmy wi�c w Chrystusie, by móc jak On umrze�, a nast�pnie zmartwychwsta� i �y� wiecznie.

Triduum Sacrum A.D. 2009
Jak co roku w naszej �wi�tyni parafialnej gromadzili�my si�, by prze�ywa� uroczy�cie obchody Wielkiego Tygodnia, który jest wprowadzeniem do �wi�t Paschalnych.
W Wielki Czwartek wspominali�my ustanowienie Eucarystii, oraz Kap�a�stwa, w Wielki Pi�tek rozwa�ali�my M�k� Pa�sk�, za� wieczorem w Wielk� Sobot�, podczas Wigilii Paschalnej po 44 dniach ponownie us�yszeli�my radosne Alleluja, które wraz z biciem dzwonów g�osi�o o Zmartwychwstaniu Pa�skim.

Niedziela Palmowa i �wi�te Triduum Paschalne.

    W Niedziel� Palmow�, wspominaj�c wjazd Chrystusa do Jerozolimy, rozpocz�li�my obchody Wielkiego Tygodnia.
    W Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pa�skiej o godz. 17
00.
    Wielki Pi�tek – Tego dnia obowi�zuje nas post �cis�y. 
Droga Krzy�owa o godz. 16
00, a po niej Nabo�e�stwo Wielkopi�tkowe – ofiary z tego dnia przeznaczone s� na utrzymanie miejsc �wi�tych w ziemi �wi�tej.
    Wigilia Paschalna  w Wielk� Sobot� ogodz. 18
00.
    Niedziela Zmartwychwstania Pa�skiego - Msza Rezurekcyjna godz. 6:00, Msze �w.równie� o godz. 9:00 i 12:00.
    W Poniedzia�ek WIelkanocny Msze �w. o 9
00, 1000i 1200.
wi�cej>>>

�wi�cenie pokarmów w sobot� o godz. 800, 900, 1000, 1100 i 1200. W kaplicy o godz. 1030.
Próba Chóru Parafialnego w Wiel� �rod� o godz. 1600
w kaplicy w Mienianach.

Rekolekcje Wielkopostne
Porz�dek Rekolekcji:
Czwartek (12 III):
9:00 Msza �wi�ta z nauk� dla dzieci i m�odzie�y
12:00 Msza �wi�ta z nauk� ogóln�
17:00 Msza �wi�ta z nauk� ogóln�

Pi�tek (13 III) - dzie� Spowiedzi �wi�tej:
9:00 Msza �wi�ta z nauk� dla dzieci i m�odzie�y
10:30 Msza �wi�ta z nauk� ogóln� w Mienianach
12:00 (z nauk� ogóln�)
16:15 - Droga Krzy�owa
17:00 - Msza �wi�ta z nauk� ogóln�

Sobota (14 III):
9:00 Msza �wi�ta z nauk� dla dzieci i m�odzie�y
12:00 Msza �wi�ta z nauk� ogóln�
17:00 Msza �wi�ta z nauk� ogóln�

Tegoroczne Rekolekcje g�osi� b�dzie
ks. Piotr Gmiterek - wikariusz parafii Kry�ów.

Wielki Post A.D. 2009


Droga Krzy�owa

Pi�tki, godz. 15:30

Gorzkie �ale
 W niedziele,
po Mszy �wi�tej
o godz. 12:00

Rekolekcje
12 - 14 marca

    �rod� Popielcow� (25 II) rozpoczynamy Wielki Post. Poprzez �wiczenia duchowe podczas rekolekcji, jak te� uczestnictwo w Nabo�e�stwach Pasyjnych przygotowujemy si� do �wi�t Zmartwychwstania Pa�skiego.
    Jest to czas refleksji, zadumy nad M�k� Pa�sk�, ale te� nad w�asny �yciem, gdy� post nie s�u�y temu, by umartwia� si� dla tradycji, ale po to, by popatrze� w swoj� dusz� i stan�� do walki ze swoimi s�abo�ciami.
Wpatrzeni w Chrystusowy Krzy� czerpmy z niego si�y do wewn�trznej przemiany. Chrystus umieraj�c na drzewie krzy�owym b�ogos�awi� i przebaczy� swoim wrogom, równie� i my przebaczmy naszym winowajcom, pojednajmy si� z tymi, którym wyrz�dzili�my krzywd�, by�my z rado�ci� mogli prze�ywa� �wi�ta Paschalne.

/span/tbody

/div
Tydzie� Modlitw o Trze�wo�� Narodu
W dniach 22 - 29 lutego br. obchodzimy Tydzie� Modlitw o Trze�wo�� Narodu pod has�em: „Troska o trze�wo�� – trosk� o �ycie”.
Zbli�aj�cy si� Wielki Post jest okresem, w którym wierni podejmuj� ró�ne postanowienia. Mo�e warto na ten okres z�o�y� �lub trze�wo�ci? 
Alkohol jest w pocz�tkach picia wyrazem wolno�ci z czasem zniewala cz�owieka i niszczy go, jak i jego rodzin�. Wielu uzale�nionych uwa�a, �e panuje nad alkoholem, jednak�e zazwyczaj jest na odwrót...
Od �rody Popielcowej w naszym ko�ciele b�dzie wy�o�ona Ksi�ga Trze�wo�ci, do której ka�dy ch�tny mo�e si� wpisa�, podejmuj�c trud abstynencji na miesi�c, rok, a mo�e i ca�e �
ycie?


�wiatowy Dzie� Chorych
    Dnia 11 lutego, w �wi�to Matki Bo�ej z Lourdes obchodzony jest �wiatowy Dzie� Chorego, ustanowiony przez S�ug� Bo�ego Jana Paw�a II.
Z tej racji w ko�ciele parafialnym tego dnia sprawowana b�dzie Msza �wi�ta o godz. 8:00 w intencji wszystkich chorych z naszej parafii.
Msze �wi�te


Wigilia 24XII:
Msza zbiorowa za zmar�ych - godz. 8:30

Bo�e Narodzenie 25 XII:
  0:00  ("Pasterka"),  9:00, 12:00

�w. Szczepana 26 XII:
9:00, 10:30 (Kaplica), 12:00

�wi�ta Narodzenia Pa�skiego A.D. 2008

Niech Narodzona Dziecina
otwiera ludzkie serca
na wiar�, która dodaje si�, 
na nadziej�, która rozja�nia mroki,
na mi�o��, która wszystko wzmacnia.
Wspólnych chwil sp�dzonych w ��czno�ci
z Bogiem i cz�owiekiem przy �wi�tecznym
stole w jedno�ci i zgodzie
i z kol�d� na ustach.
Niech Bo�e b�ogos�awie�stwo
spocznie na nas i o�ywi nasze �ycie.


Rekolekcje adwentowe w naszej parafii
    W dniach 4 (czwartek) - 6 (sobota) grudnia, w naszej parafii odb�d� si� rekolekcje, które poprowadzi Ks. Ryszard Ostasz, prob. par. Gdeszyn.
Msze �wi�te w tych dniach o godz. 9:00, 12:00 i 17:00
W pi�tek dzie� spowiedzi - ksi�a pos�ugiwa� b�d� w konfesjona�ach na pó� godziny przed ka�d� Msz� �wi�t�, a� do wyspowiadania wszystkich ch�tnych.
Przyjd�, pos�uchaj, pojednaj si� z Bogiem i bli�nimi.

Adwent
W niedziel�, 30 listopada, rozpocz�li�my nowt rok ko�cielny, jak te� �wi�ty czas Adwentu. Okres ten jest czasem radosnego oczekiwania na �wi�to Narodzenia Pa�skiego, ale zarazem czasem refleksji i pokuty. Jest to wi�c czas rado�ci, ale i refleksji nad swoim �yciem, czas na pojednanie si� z Bogiem i drugim cz�owiekiem.     Aby bowiem móc radowa� si� w pe�ni z Narodzenia Chrystusa,
trzeba przyj�� Go sercem czystym i nie uwik�anym w podzia�y, pretensje, czy spory.
Wa�ne jest przygotowanie �wi�t: porz�dki, pieczenie, gotowanie, czy podarki pod choink�, ale nie s� to rzeczy najwa�niejsze. Istot� radosnego prze�ywania Bo�ego Narodzenia jest poczucie jedno�ci z Bogiem i z bli�nimi. Tak jak wszyscy staraj� si� o t� "�wi�teczno��" w wystroju domu, �wi�tecznym stroju, czy  smacznych potrawach... To wszystko jest wa�ne, ale nie najwa�niejsze. Adam Mickiewicz napisa� kiedy�:
Wierzysz, �e Bóg narodzi� si� w betlejemskim ��obie, lecz biada ci cz�owieku, je�li nie narodzi� si� w tobie“ - Te s�owa nie wymagaj� chyba komentowania. Wykorzystajmy wi�c w pe�ni czas Adwentu i pozwólmy, by Chrystus narodzi� si� na nowo w naszych sercach.


"...Requiem  aeternam dona eis Dómine : et lux perpetua luceat eis..."


Wszystkich �wi�tych i Dzie� Zaduszny

    1 listopada wspominali�my Wszystkich �wi�tych, nie tylko tych kanonizowanych, ale wszystkich, którzy odeszli do Pana w stanie �aski u�wi�caj�cej. Nawet mo�e sobie sprawy nie zdajemy, �e w�ród naszych bliskich zmar�ych mo�emy mie� w niebie �wi�tego or�downika.
Dzie� pó�niej, w Dzie� Zaduszny, modlili�my si� za tych, którzy zmarli w grzechu i przebywaj� w czy��cu i jedynie modlitwa �ywych mo�e umo�liwi� im wst�pienie do Królestwa Niebieskiego. Dlatego te� w tych dniachw modlili�my si�  w ich intencji podczas Mszy �wi�tych, Ró�a�ca po��czonego z wypominkami, oraz procesji pokutnych na cmentarzu parafialnym.

Imieniny Ksi�dza Biskupa Ordynariusza

    Dnia  28 wrze�nia Ks. Bp Wac�aw Depo obchodzi� potrójne �wi�to: imieniny, 2 rocznic� �wi�ce� biskupich oraz 30 rocznic� �wi�ce� kap�a�skich. Z tej racji tego dnia, o godz. 16:00, w katedrze zamojskiej sprawowana by�a dzi�kczynna Msza �wi�ta, a po niej w salce parafialnej odby�o si� spotkanie Dostojnego Solenizanta i Jubilata z wiernymi chc�cymi z�o�y� Mu �yczenia. W�ród delegacji byli równie� i reprezentanci naszej parafii.

Do�ynki parafialne

    W niedziel�, 7 wrze�nia 2008 r., na Sumie w ko�ciele parafialnym nasza wspólnota parafialna dzi�kowa�a Panu Bogu i Matce Naj�wi�tszej za tegoroczne plony.
Na uroczyst� Msz� �wi�t� przyby�y delegacje  miejscowo�ci z naszej parafii z  wie�cami do�ynkowymi i tegorocznymi p�odami ziemi, które w postaci owoców i chlebów do�ynkowych  z�o�one zosta�y jako dary o�tarza. Po Eucharystii pi�kne pie�ni do�ynkowe zaprezentowa� zespó� "Jutrzenka" dzia�aj�cy przy KGW w Czerniczynie.

span style=1img style=
Odpust w Mienianach

    W ostatni� niedziel� sierpnia (31 VIII 2008 r.), tradycyjnie obchodzili�my odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP.
Sumie odpustowej przewodniczy� i kazanie wyg�osi� Ks. Ryszard Ostasz proboszcz z Gdeszyna.
Wszystkim, którzy przyczynili si� do lepszego prze�ycia tych uroczysto�ci, sk�adamy serdeczne "Bóg zap�a�".


Pielgrzymka na Jasn� Gór�

    W tegorocznej pielgrzymce na Jasn� Gór� bra�o udzia� trzy osoby z naszej parafii. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pielgrzymkowego szlaku.Dzie� Matki w szkole w Czerniczynie

    W dniu 26 maja, w szkole w Czerniczynie, obchodzony by� Dzie� Matki, dzieci przygotowa�y okoliczno�ciow� akademi�, z których zamieszczamy kilka zdj��...


    Odpust Parafialny ku czci
�w. Jana Chrzciciela
24 czerwca 2008 r.
Uroczyst� Sum� Odpustow� celebrowa� i kazanie wyg�osi� Ks. Ryszard Ostasz z Gdeszyna, przy licznym udziale parafian, go�ci, oraz duchowie�stwa obu hrubieszowskich dekanatów. Podczas odpustu zabrzmia�y odnowione XVIII-wieczne organy, jak te� go�cinnie przyby� chór parafialny z par. �w. Miko�aja w Hrubieszowie. Wszystkim, którzy przyczynili si� do przygotowania, u�wietnienia, jak te� wszystkim przyby�ym niech za wstawiennictwem �wi�tego Jana Pan Bóg b�ogos�awi!

Odpust w Mienianach

    W ostatni� niedziel� sierpnia (31 VIII 2008 r.), tradycyjnie obchodzili�my odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP.
Sumie odpustowej przewodniczy� i kazanie wyg�osi� Ks. Ryszard Ostasz proboszcz z Gdeszyna.
Wszystkim, którzy przyczynili si� do lepszego prze�ycia tych uroczysto�ci, sk�adamy serdeczne "Bóg zap�a�".


Pielgrzymka na Jasn� Gór�

    W tegorocznej pielgrzymce na Jasn� Gór� bra�o udzia� trzy osoby z naszej parafii. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pielgrzymkowego szlaku.Dzie� Matki w szkole w Czerniczynie

    W dniu 26 maja, w szkole w Czerniczynie, obchodzony by� Dzie� Matki, dzieci przygotowa�y okoliczno�ciow� akademi�, z których zamieszczamy kilka zdj��...


 Odpust Parafialny ku czci
�w. Jana Chrzciciela
24 czerwca 2008 r.
 
Uroczyst� Sum� Odpustow� celebrowa� i kazanie wyg�osi� Ks. Ryszard Ostasz z Gdeszyna, przy licznym udziale parafian, go�ci, oraz duchowie�stwa obu hrubieszowskich dekanatów. Podczas odpustu zabrzmia�y odnowione XVIII-wieczne organy, jak te� go�cinnie przyby� chór parafialny z par. �w. Miko�aja w Hrubieszowie. Wszystkim, którzy przyczynili si� do przygotowania, u�wietnienia, jak te� wszystkim przyby�ym niech za wstawiennictwem �wi�tego Jana Pan Bóg b�ogos�awi!


    W dniu 24 czerwca o godz. 7:00 zako�czy� si� remont XVIII-wiecznych organów  w naszym ko�ciele parafialnym. Z Bo�� pomoc� fachowcy zd��yli przed uroczysto�ciami odpustowymi. Do �witu trwa�y prace przy ostatecznym strojeniu organów, które wykonywali Organmistrz Adam Pacho�ek wraz z Ojcem, oraz org. Tomasz Sobczuk i Jan Kosior z naszej parafii.
Parafia Czerniczyn od dzi� ponownie dysponuje jednymi z najstarszych (o ile nie najstarszymi) czynnych organów w diecezji.


Dekanalne Spotkanie M�odzie�y

alt= rowspan=br
    W dniu 28 maja m�odzie� z naszej parafii uczestniczy�a w Dekanalnym Spotkaniu M�odzie�y, które odby�o si� w parafii Matki Bo�ej Nieustaj�cej Pomocy w Hrubieszowie, pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, J.E. Ks. Bpa Wac�awa Depo.

font-style: italic;Bo�e Cia�o i I Komunia �wi�ta

   22 maja obchodzili�my Uroczysto�� Naj�wi�tszego Cia�a i Krwi Pa�skiej. W tym dniu po Sumie z ko�cio�a wyruszy�a procesja do czterech o�tarzy, zako�czona "Te Deum" i b�ogos�awie�stwem Naj�w. Sakramentem.


Trzy dni pó�niej, 25 maja,  parafia prze�ywa�a Uroczysto�� I Komunii �wi�tej dzieci z klas II szkó� w Czerniczynie, D�browie i Mienianach. "Bia�y Tydzie�"  wypad� wi�c w tym roku w oktawie Bo�ego Cia�a, w której to szczególnie rozwa�ana jest tajemnica Eucharystii.

Z�oty Jubileusz  kap�a�stwa Ks. Kanonika
10 lecie �wi�ce� Ks. Proboszcza
i Sakrament Bierzmowania w parafii.


    Dnia 6 maja 2008 r., obchodzili�my w naszej parafii potrójn� uroczysto��: 50-lecie �wi�ce� kap�a�skich Ks. Kanonika i 10-lecie �wi�ce� kap�a�skich Ks. Proboszcza, oraz udzielenie Sakramentu Bierzmowania m�odzie�y licealnej i gimnazjalnej z naszej parafii.
Pontyfikalnej Mszy �wi�tej o godz. 17:00 przewodniczy� JE. Ks. Bp Dr Wac�aw Depo - Ordynariusz Diec. Zamojsko - lubaczowskiej; Ks. Dr Adam Firosz - Kanclerz Kurii Diecezjalnej, oraz Ks. Kan. Marian Garmol - proboszcz parafii w latach 1976 - 2006.
Niech Pan Bóg b�ogos�awi Jubilatom, a m�odzie� umocnion� Duchem �wi�tym prowadzi poprzez ich chrze�cija�skie �ycie.40-lecie OSP w Czerniczynie.

    Dnia 4 maja, w dzie� �w. Floriana, Druhowie w Czerniczynie obchodzili 40 lecie istnienia miejscowej OSP. Z tej racji o godz. 13:30 na placu przy remizie odprawiona zosta�a polowa Msza �wi�ta, a po niej po�wi�cony zosta� nowy sztandar, oraz gara�. Zosta�y te� wr�czone odznaczenia zwi�zkowe dla zas�u�onych, tudzie� br�zowym medalem udekorowano ca�� jednostk�.
Uroczysto�ci u�wietni�y wyst�py M�odzie�owej Orkiestry D�tej z Krasnegostawu, Zespo�u "Jutrzenka", oraz dzieci ze szko�y podstawowej w Czerniczynie, za� Panie z miejscowego KGW cz�stowa�y grochówk�... Imprezy nie popsu�a nawet deszczowa pogoda, bo jak zauwa�y� Pan Wójt: "Gdzie zbieraj� si� stra�acy, musi by� woda".
Najpi�kniejszy miesi�c maj...

    Rozpocz�� si� miesi�c maj, który wed�ug polskiej tradycji zwany jest miesi�cem Maryi.
W ko�cio�ach, kaplicach, przy krzy�ach i figurach rozbrzmiewa majówkowa modlitwa s�owami Litanii Loreta�skiej.
Równie� w naszym ko�ciele parafialnym przez ca�y miesi�c maj odprawiane s� nabo�e�stwa majowe z przy adoracji Naj�wi�tszego Sakramentu, w tygodniu o godz. 16:30, za� w niedziel� po Sumie.
Zapraszamy!

    Dnia 2 kwietnia obchodzimy 3 rocznic� �mierci S�ugi Bo�ego Jana Paw�a II. Rocznicowe obchody w naszej parafii rozpocznie Msza �wi�ta w intencji rych�ej beatyfikacji Papie�a - Polaka o godz. 16:00 w ko�ciele parafialnym, a po niej czuwanie przygotowane przez uczniów Gimnazjum w Kozodawach.
O godzinie 21:00 przy Szkole Podstawowej w Mienianach, której patronem jest Jan Pawe� II, odb�dzie si� apel po��czony z zapaleniem �wiate�ka do nieba w godzinie �mierci Papie�a o godz. 21:37.

     W sobot�, 29 marca o godz. 16:00 sakramentalny zwi�zek ma��e�ski zawarli nasz organista Pan Tomasz i jego �yciowa wybranka Katarzyna (pochodz�ca z naszej parafii).
Msz� �lubn� koncelebrowali kap�ani z naszej parafi przy udziale S�u�by O�tarza, oraz go�ci i parafian. Za organami zasiad� organista z Hrubieszowa.
Jak w kazaniu wspomnia� Ksi�dz Proboszcz: "Nie codziennie zdarza si� �lub, ale naprawd� rzadko zdarza si�, by �lub bra� organista pos�uguj�cy w parafii, tak wi�c mo�na powiedzie�, �e jest to uroczysto�� nie tylko rodzinna, ale i parafialna.."
Niech Pan Bóg b�ogos�awi M�odej Parze na nowej drodze �ycia.


    W dniu 25 marca Ksi�dz Kanonik Marian Garmol obchodzi� imieniny. Z tej racji w wigili� tego �wi�ta na Mszy �w. o godz. 9:00 w ko�ciele parafialnym, oraz o 10:30 w kaplicy w Mienianach modlili�my si� w intencji Solenizanta, delegacje z poszczególnycj wsi z terenu parafii sk�ada�y �yczenia, za� ca�e zgromadzenie do��czy�o si� do nich poprzez �piew: "�yczymy �yczymy...""Chrystus zmartwstan jest, 
nam na przyk�ad dan jest,
i� mamy zmartwychpowsta�,
z Panem Bogiem królowa�,
Alleluja!"

Wielki Tydzie�
i �wi�te Triduum Paschalne


Niedziel� M�ki Pa�skiej, zwan� w polskiej tradycji "Palmow�" wspomnieli�my wjazd Chrystusa do Jerozolimy witanego przez t�umy, te same t�umy, które kilka dni pó�niej krzycza�y: "Na krzy� z nim..."
width: 328px;gt; /bigspan style= rowspan=
/tbody
W Ko�ciele tego dnia �wi�cimy na pami�tk� tego wydarzenia palmy ( poczytaj o tradycji �wi�cenia palm)

Wielki Czwartek:
Wspominamy Ostatni� Wieczerz� i ustanowienie kap�a�stwa.
Msza �wi�ta Wieczerzy Pa�skiej w ko�ciele parafialnym o godz. 17:00.

Wielki Pi�tek:
Rozpoczynamy Drog� Krzy�ow� o godz. 16:00
w ko�ciele parafialnym, tu� po Niej rozpocznie si� Nabo�e�stwo Wielkopi�tkowe.

Wielka Sobota:
�wi�cenie pokarmów w ko�ciele parafialnym co godzin� od 8:00 do 12:00, w kaplicy w Mienianach o godz. 10:30.
Obrz�dy Wigilii Paschalnej w ko�ciele parafialnym rozpoczn� si� o godz. 19:00.

Niedziela Zmartwychwstania Pa�skiego:
Msze �wi�te w tym dniu:
Godz. 6:00 (Rezurekcja), 9:00 i 12:00.


Poniedzia�ek Wielkanocny:
Msze �wi�te w tym dniu o godz. 9:00, 10:30 (kaplica w Mienianach), 12:00.Rekolekcje
Wielkopostne

A.D. 2008.
Przyjd�

Pos�uchaj

Pojednaj si�
z Bogiem

i bli�nimi
Rekolekcje Wielkopostne
W dniach 28 lutego - 1 marca.

Serdecznie zapraszamy do udzia�u w rekolekcjach wielkopostnych, które w tym roku poprowadzi ks. mgr Marek Tworek, wikariusz par. �w. Miko�aja w Hrubieszowie.

28 II 2008 (czwartek):

9:00 - Msza �w. z nauk� dla dzieci i m�odzie�y.
12:00 - Msza �w. z nauk� ogóln�.
17:00 - Msza �w. z nauk� ogóln�.

29 II 2008 (pi�tek):
(Dzie� spowiedzi)

9:00 - Msza �w. z nauk� dla dzieci i m�odzie�y.
10:30 - Msza �w. z nauk� ogóln� w Mienianach.
12:00 - Msza �w. z nauk� ogóln�.
17:00 - Msza �w. z nauk� ogóln�.

1 III 2008(sobota):
(Zako�czenie rekolekcji)

9:00 Msza �w. z nauk� dla dzieci i m�odzie�y.
12:00 - Msza �w. z nauk� og&´ln�.
17:00 - Msza �w. z nauk� ogóln�.

Remont organów trwa...

    Zamieszczamy kilka zdj�� z  prac remontowych prowadzonych przy naszych organach z ko�cio�a parafialnego. Z Bo�� pomoc� ju� niebawem zabytkowy instrument znów wype�ni swoim d�wi�kiem nasz� �wi�tynie.
Ogrom prac jest ogromny, co wydawa�o by si� by� w dobrym stanie, okaza�o si� podczas renowacji koniecznym do zrekonstruowania, co znacznie wyd�u�y�o czas remontu , równocze�nie poci�gaj�c za sob� wy�sze koszta jego wykonania.
Prosimy o wsparcie poprzez modlitw� i grosz ofiarny tego dzie�a.


Bezpieczniej na cmentarzu.

    W miesi�cu styczniu przeprowadzili�my wycink� starych, zagra�aj�cych ludziom i pomnikom, drzew.
Efekty prac mo�na zobaczy� na zdj�ciach zamieszczonych na naszej stronie parafialnej.
Or�dzie Ojca �wi�tego
Benedykta XVI
Na Wielki Post
A.D. 2008.

__________________________

REKOLEKCJE:
28 II 2008.
9:00, 12:00, 17:00
29 II 2008
9:00, 10:30, 12:00, 17:00
1 III 2008.
9:00, 12:00, 17:00
_____________________

DROGA KRZY�OWA
W ka�dy pi�tek
15:30
_____________________

GORZKIE �ALE
W niedziel� po Mszy �w.
o godz. 12:00.

Wielki Post
W oczekiwaniu na  Zmartwychwstanie...

�rod� Popielcow� (6 II) rozpocz�li�my okres Wielkiego Postu. Jest to czas refleksji nie tylko nad M�k� i �mierci� Jezusa Chrystusa, ale jest to czas na refleksj� nad naszym �yciem i jest to czas na pokut� i pojednanie si� z Panem Bogiem i bli�nimi, by móc w pe�ni cieszy� si� �wi�tami Paschalnymi.
Tym przygotowaniom niech towarzyszy uczestnictwo w Drodze Krzy�owej, w pi�tki o godz. 15:30 i Gorzkich �alach w niedziel� po Sumie, jak te� w szczególno�ci w rekolekcjach wielkopostnych, które odb�d� si� w naszej parafii w dniach 28 II - 1 I.
Wykorzystajmy dobrze ten �wi�ty Czas i  poprzez  postanowienia wielkopostne i pokut� ��czmy si� z cierpi�cym Bogiem - Cz�owiekiem, by wraz z Nim odnie�� zwyci�stwo nad grzechem, by pami�tka Zmartwychwstania Pa�skiego nie by�a pustym frazesem, ale pozwoli�a nam sta� si� godnymi wst�pienia po �yciu na ziemi do Królestwa Niebieskiego.


J
A
S
E

K
A
Jase�ka  w naszym ko�ciele parafialnym.
W dniu 6 stycznia, po Mszy �wi�tej o godz. 12-stej, dzieci ze Szko�y Podstawowej im. Jana Paw�a II w Mienianach wystawi�y "Jase�ka". 

brfont-style: italic; font-weight: bold;W br´ font-style: italic;0

Niech Narodzona Dziecina
otwiera ludzkie serca
na wiar�, która dodaje si�, 
 
na nadziej�, która rozja�nia mroki,
na mi�o��, która wszystko wzmacnia.
Wspólnych chwil span style=/bigsmall/bigsmalltext-align: right;/divsp�dzonych w ��czno�ci
z Bogiem i cz�owiekiem przy �wi�tecznym

stole w jedno�ci i zgodzie
i z kol�d� na ustach.
Niech Bo�e b�ogos�awie�stwo

spocznie na nas i o�ywi nasze �ycie.


W Szkole Podstawowej w Czerniczynie uczniowie przygotowali i wystawili "Jase�ka". Przedstawiamy kilka zdj�� z tego wydarzenia.

Dnia 8 grudnia, w �wi�to Niepokalanego Pocz�cia NMP, odby�y si�  Uroczysto�ci z racji 50 - lecia erygowania naszej Parafii.
Uroczystej Sumie przewodniczy� J.E. Ks. Bp Dr Wac�aw Depo - Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, koncelebrowanej przez Kap�anów z naszej parafii. Przyby�o równie� Duchowie�stwo dekanalne, jak te� i Go�cie,
oraz wielka liczba parafian.
Podczas Uroczystej Mszy �wi�tej Pontyfikalnej zosta�y po�wi�cone odrestaurowane podczas tegorocznego remontu �ciany naszej parafialnej �wi�tyni. Niech Pan Bóg b�ogos�awi nam na kolejne pi��dziesi�ciolecia!


PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH A.D. 2007:

  Czwartek - Msze �wi�te w godz. 9:00, 12:00 i 17:00

  Pi�tek - Msze �wi�te w godz. 9:00, 12:00 i 17:30
  Pi�tek jest dniem Sakramentu Pokuty i Pojednania - Spowiedzi �w.


  Sobota - Msze �wi�te o 9:00, 12:00, 17:00
  W tym dniu obchodzimy �wi�to Niepokalanego Pocz�cia NMP, jak te� 50-lecia
  naszej parafii.
Z tej racji uroczystej Mszy �wi�tej o godz. 12:00 przewodniczy�
  b�dzie J.E. Ks. Bp Wac�aw Depo - Ordynariusz naszej diecezji.

  Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe g�osi� b�dzie Ks. Tomasz �wiernik - wik.
  par. w Lipsku k/ Zamo�cia.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!


M�odzie�owy Kr�g Biblijny zaprasza!

W naszej parafii dzia�a Kr�g Biblijny dla m�odzie�y gimnazjalnej, jak i starszej. Na wtorkowych spotkaniach poznajemy Pismo �wi�te, by móc zg��bia� swoj� wiar� w oparciu o S�owo Bo�e.
Wr�czenie nagród dla najpilniejszych uczestników Nabo�e�stw Ró�a�cowych.

W dniu 11 listopada, po Sumie, odby�o si� wr�czenie nagród dla dzieci, które najpilniej ucz�szcza�y na Nabo�e�stwa Ró�a�cowe w miesi�cu pa�dzierniku.
Akademia z racji 89 Rocznicy Odzyskania Niepodleg�o�ci

W dniu 11 listopada m�odzie� z Gminnego Gimnazjum w Kozodawach przygotowa�a z tej racji akademi�, która odby�a si� w naszym ko�ciele parafialnym tego dnia, po Mszy �wi�tej o godzinie 9-tej.Dekanalny Turniej Pi�karski Ministrantów

Sta�o si� ju� tradycj�, i� dru�yna reprezentuj�ca nasz� parafi� bierze udzia� w rozgrywkach ligi ministranckiej.


Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych i Dzie� Zaduszny 2007.

W dniu 1 listopada Msze �wi�te o godz. 9:00 i 12:00, przed Sum�, o godz. 11:15 Ró�aniec Wypominkowy za zmar�ych, za� po Sumie procesja na cmentarz, podczas której modli� b�dziemy si� za zmar�ych, których doczesne szcz�tki s� na nim z�o�one.

Dnia 2 listopada Msze �wi�te równie� o 9:00  i  12:00.
Ró�aniec Wypominkowy przed Sum� o godz. 11:15.W niedziel�, 14 pa�dziernika, po Mszy �wi�tej o godz. 9-tej, m�odzie� z naszej parafii przygotowa�a monta� s�owno - muzyczny po�wi�cony S�udze Bo�emu Janowi Paw�owi II; za� w dniu 16 pa�dziernika poprowadzi�a rozwa�ania ró�a�cowe modl�c si� o rych�� beatyfikacj� Papie�a - Polaka.Trwa miesi�c pa�dziernik - Miesi�c Ró�a�ca �wi�tego.
Z tej racji zapraszamy wszystkich (dzieci, m�odzie�, oraz doros�ych) do uczestniczenia w Nabo�e�stwie Ró�a�cowym w naszym ko�ciele codziennie o godz. 16:00 i uczestnictwa we Mszy �wi�tej o godz. 16:30.  (w niedziel� za� po Mszy �wi�tej o godz. 12:00)
Poprzez Matk� d��my do Syna - Przez Maryj� do Jezusa.


Zako�czyli�my kolejny etap remontu ko�cio�a i po prawie pó�rocznej przerwie powrócili�my do naszej �wi�tyni. Pozosta� jeszcze remont organów w tym roku, oraz wykonanie przy��cza CO i renowacja o�tarza w roku przysz�ym.


 


td style=
Od dnia 11 sierpnia trwaj� prace przy uk�adaniu granitowej posadzki w naszej �wi�tyni. Pierwsze efekty Wierni mogli zobaczy� ju� w niedziel�,
12 sierpnia.
Dzi� dodajemy zdj�cia z drugiego dnia prac - efekty nale�y oceni� samemu.


Jak widzimy prace post�puj� sprawnie, jednak�e poci�gaj� za sob� dalsze  koszty. Nasza niewielka Wspólnota Parafialna jak mo�e wspiera te inwestycje groszem ofiarnym, jednak�e nasze fundusze ko�cz� si�, a wykonawcom trzeba zap�aci�. Dlatego zwracamy si� do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy �ledz� post�p naszych prac za pomoc� internetu i chcieli by, a nie mog� z�o�y� ofiary osobi�cie, o datki na ten szczytny cel - remont naszej �wi�tyni na Uroczysto�ci 50 - lecia parafii, uczynili to za pomoc� przelewu bankowego.

Nr rach. bankowego:
08 1020 5356 0000 1502 0038 6250
Bank PKO BP I oddzia� w Hrubieszowie.

Z dopiskiem: "Dar na cele kultu religijnego"
Ofiar� udokumentowan� dowodem wp�aty z powy�szym tytu�em wp�aty mo�na odliczy� od podstawy opodatkowania.


Informujemy, �e pierwsza przedodpustowa próba Chóru Parafialnego odby�a si� dnia 6 sierpnia (poniedzia�ek) o godzinie 15:00 w kaplicy filialej w Mienianach.
Wszystkich Chórzystów zapraszamy na kolejn� prób� dnia 22 sierpnia (�roda) równie�  o godzinie 15:00.Zako�czy�y si� prace malarskie w naszym ko�ciele. Niebawem rozpoczniemy trzeci etap remontu
parafialnej �wi�tyni - wykonanie granitowej posadzki.XXV Piesza Pielgrzymka
z Zamo�ciana Jasn� Gór�
wyruszy 2 sierpnia o godz. 9:00 po Mszy �w. sprawowanej o godz. 8:00 w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Bp. Mariusza Leszczy�skiego. Pielgrzymka wyrusza pod has�em: "Trwajmy z Maryj� przy Chrystusie".

W przeddzie�, 1 sierpnia rozpoczynamy pielgrzymowanie Apelem Jasnogórskim w Katedrze Zamojskiej o godz. 20:00.

Prezentacja pielgrzymki na wa�ach Jasnogórskich nast�pi 14. VIII oko�o godz. 10:15, a o godz. 13:00 b�dzie sprawowana Msza �w. na szczycie z udzia�em Pasterza Diecezji Ks. Bp. Wac�awa Depo. Ks. Bp Wac�aw Depo zaszczyci tak�e swoj� obecno�ci� pielgrzymów w Staszowie na Apelu.

Pielgrzymi, którzy jeszcze nie zd��yli jeszcze si� zapisa� w parafiach mog� tego dokona� w sekretariacie pielgrzymki (salka przy Katedrze Zamojskiej). Sekretariat pracuje codziennie, pocz�wszy od 24 lipca w godzinach 10:00 - 16:00 (przerwa 13:00 - 14:00).

W dniu 24 czerwca w naszej parafii odby�y si� Uroczysto�ci Odpustowe ku czci patrona naszego parafialnego ko�cio�a - �wi�tego Jana Chrzciciela.

Sum� odpustow� odprawi� i kazanie wyg�osi� Ks. Kan. Tomasz Rogowski z Werbkowic, do wiernych przemówi� te� Ks. Pra�. Kazimierz Gawlik z Hrubieszowa. Uroczysto�ci zgromadzi�y duchowie�stwo dekanalne, jak i pozadekanalne, parafian i go�ci.  Wszystkim przyby�ym i tym, którzy pomogli w organizacji tych Uroczysto�ci niech Pan Bóg przez wstawiennictwo �w. Jana Chrzciciela b�ogos�awi.

W dniu 21 czerwca o godz. 9:00 w kaplicy w Mienianach zosta�a odprawiona Msza �wi�ta z racji zako�czenia roku szkolnego w tamtejszej szkole podstawowej, za� 22 czerwca o tej samej godzinie z Panem Bogiem rozpocz�li wakacje nauczyciele i uczniowie ze szko�y podstawowej w Czerniczynie.

zdj�cia wkrótce


Trwaj� prace malarskie w naszym ko�ciele, po �mudnym oczyszczaniu �cian pomalowana zosta�a po�udniowa kaplica.  Podczas przygotowania �cian pod malowanie pracownicy natrafili w zakrsytii na malowane postacie �wi�tych, które po wojnie zosta�y zamalowane. Obecnie ods�oni�te po 50 latach b�d� dost�pne dla oczu wiernych. Mo�e znajdzie si� sponsor, który przywróci im dawny blask?


Przypominamy, i� w najbli�sz� niedziel� - 24 czerwca przypada nasz odpust parafialny. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Sum� odpustow�, któr� o godz. 12:00 odprawi Ks. Kan. Tomasz Rogowski z Werbkowic.


Dnia 14 czerwca 2007 roku ministranci, lektorzy i dziewczynki ze scholi wyjechali na basen do Zamo�cia. Sponsorem tego wyjazdu by�o Stowarzyszenie "Jestem" z Hrubieszowa, sk�adamy serdeczne "Bóg zap�a�" na r�ce vice prezesa Stowarzyszenia  Ks. Tomasza Bazana.
zobacz zdj�cia >>>


Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Krasnobrodu w roku bie��cym odby�a si� w dzie� �wi�tego Antoniego z Padwy - 13 czerwca. Dzieci wraz z Ksi�dzem Proboszczem, oraz rodzicami autokarem udali si� do naszego g�ównego Sanktuarium w diecezji, modlili si� w tamtejszym ko�ciele, nawiedzili kaplic� "na wodzie", gdzie objawia�a si� N.M.P. oraz w kaplicy �w. Rocha.
Pielgrzymka zako�czy�a si� wspólnym ogniskiem i powrotem do domu.�wi�to Naj�wi�tszego Cia�a i Krwi Pa�skiej czyli "Bo�e Cia�o" w tym roku �wi�towali�my dnia 7 czerwca. Jak zwykle procesja eucharystyczna odby�a si� po Sumie wokó� naszej parafialnej �wi�tyni...


Dnia 5 czerwca w naszej parafii odby� si� dzie� misyjny przeprowadzony przez  Siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej z Hrubieszowa.


W dniu 3 czerwca, na Mszy �wi�tej o godz. 9:00, dzieci klas drugich z naszej parafii po raz pierwszy przyst�pi�y do Sakramentu Eucharystii. 


W galerii zdj�� mo�na ogl�da� nowe fotografie z remontu ko�cio�a jak te� zdj�cia z obchodów 2 rocznicy �mierci Jana Paw�a II przy szkole w Mienianach.


 Jak co roku w maju w miejscowo�ciach naszych parafii odprawiane s� Msze  �wi�te z obrz�dem po�wi�cenia pól. Dnia 3 maja o godz. 16:00  modlili�my si� w Mas�om�czu, za� 6 maja w D�browie. W D�browie równie�  po�wi�cona zosta�a odremontowana �wietlica.


Rozpocz�y si� próby przed I Komuni� �wi�t�. Próby odbywaj� si� we wtorki o godz. 16:30 i soboty o godz. 8:30.


W dniu �w. Floriana o godz. 18:20 odprawiona zosta�a Msza �wi�ta w intencji stra�aków z naszej parafii .


W dniu 10 kwietnia, tu� po �wi�tach Wielkanocnych, rozpocz�� si� remont  ko�cio�a i prace remontowe na plebanii.

Surexit!
Z okazji �wi�t Zmartwychwstania Pa�skiego �yczymy wszystkim, którzy odwiedzaj� nasz� stron� parafialn�, obfitych �ask Bo�ych, zdrowia, pokoju i rado�ci. Niech Zmartwychwsta�y Chrystus dodaje si� do pokonywania trudów �ycia i umocni nadziej� zbawienia.
Chrystus Zmartwychwsta�, Alleluja!Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Go�ci do uczestnictwa w �wi�tym Triduum Paschalnym. Porz�dek nabo�e�stw w tych dniach podany jest w aktualno�ciach.
Z bie��cymi informacjami parafialnymi mo�na jak zwykle zapozna� w
og�oszeniach parafialnych.


   Firma, która ma wykona� w naszym ko�ciele posadzk�, opracowa�a i przes�a�a
   nam projekt tej inwestycji. Aby go obejrze� kliknij tutaj.

__________________________________________________________
 

2 Rocznica �mierci
Ojca �wi�tego
Jana Paw�a II

W dniu 2 kwietnia mija druga rocznica �mierci S�ugi Bo�ego Jana Paw�a II. Z tej racji w przysz�� niedziel� (1 kwietnia) po Mszy �wi�tej o godz. 12:00 Szko�a Podstawowa im. Jana Paw�a II w Mienianach przedstawi�a program s�owno - muzyczny, a wieczorem, o godz. 17:30 m�odzie� z Gimnazjum w Kozodawach przewodniczy�a nabo�e�stwu s�owno - muzycznemu po�wi�conemu tej rocznicy.
wi�cej w og�oszeniach. >>>

  W  niedzliel� -1 kwietnia -Palmowa Niedziela, któr� rozpoczynamy Wielki Tydzie�.
B�ogos�awie�stwo palm na ka�dej Mszy �wi�tej.

Porz�dek nabo�e�stw i Mszy �wi�tych w tych dniach podany jest w aktualno�ciach.


Dnia 26 marca Ksi�dz Kanonik Marian Garmol obchodzi imieniny.
Z tej racji w intencji o Bo�e b�ogos�awie�stwo dla Ksi�dza Kanonika w tym dniu sprawowana b�dzie Msza �wi�ta o godz. 9:00
Wszystkich parafan chc�cych z�o�y� �yczenia naszemu d�ugoletniemu Duszpasterzowi serdecznie zapraszamy.


Przedwielkanocna próba Chóru Parafialnego odby�a si� w czwartek (22 marca), o godz. 13:00 w kaplicy w Mienianach.
Kolejna próba odb�dzie si� dnia 26 marca (poniedzia�ek) po Mszy �w. o godz. 9:00 w ko�ciele w Czerniczynie.
Próba generalna za� odb�dzie si� równie� w poniedzia�ek (2kwietnia) po Mszy �wi�tej o godz. 9:00
Wszystkich Chórzystów zapraszamy do uczestnictwa.

Zobacz te� inne og�oszenia parafialne
 

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE


15 - 17
marca
2007 r.

Zobacz zdj�cia
Wielki Post

/smallsmallbr text-align: right;
Prze�ywamy okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotowa� do radosnego prze�ywania �wi�t Zmartwychwstania Pa�skiego.
Poprzez uczestnictwo w Nabozenstwie Drogi Krzyzowej w piatki o godzinie 15:30, jak tez Nabozenstwie Gorzkich Zali w niedziele, po Sumie o godz. 12-stej rozwazamy Tajemnice Smierci, jak tez i Tryumfu Zmartwychwstania. Spiewajac piesni pasyjne mozemy wyobrazic sobie jak wielka Ofiare za nasze zbawienie zlozylPan Jezus bysmy byli zbawieni.

Aby zblizyc sie do Niego i móc poczuc radosc Wielkanocy i my musimy poprzez pokute i refleksje nad wlasnym zyciem zwalczaa to, co nas od Boga oddziela, by w pelni odczuwac radosc paschalna w swoim sercu, gdy zabrzmi radosne "Alleluja".

Odbylismy w ubieglym tygodniu Parafialne rekolekcje wielkopostne. Oczyscilismy nasze serca z brudu grzechów i umocnili�my sie Slowem Bozym, by godnie przygotowal sie do Swiat Wielkanocnych.
Ci, którzy z róznych przyczyn nie mogli przystapic do Spowiedzi  Swietej, moga to uczynic przed kazda Msza Swieta.


Zdj�cia ze Swietego Triduum Paschalnego i Wielkanocy sa dostepne w galerii zdjec.


Od dnia 10 kwietnia 2007 r. rozpoczal sie remont kosciola.SWIETE TRIDUUM PASCHALNE I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANSKIEGO:


Porzadek Uroczystosci:

Wielki Czwartek
(5 kwietnia)
Msza Wieczerzy Panskiej o godz. 17:00

Wielki Piatek (6 kwietnia)
Nabozenstwo Wielkopiatkowe po Drodze Krzyzowej o godz. 16:00

Wielka Sobota (7 kwietnia)
Obrzedy Wigilii Paschalnej o godz. 19:00

Niedziela Zmartwychwstania Panskiego (8 kwietnia)
Msze Swiete o godz. 6:00 (Msza Rezurekcyjna), 9:00  i 12:00.

Poniedzialek Wielkanocny (9 kwietnia)
Msze Swiete o godz. 9:00, 10:30 (kaplica w Mienianach), 12:00


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE:

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odby;y sie w dniach 15 - 17 marca b.r. Glosic je Ks. Miloslaw Zur z parafii Wniebowziecia Najsw.Marii Panny z Bilgoraja.

Skladamy serdeczne Bóg Zaplac Ksiedzu Rekolekcjoniscie za piekne i madre kazania, które pomogly nam przygotowac sie do radosnego przezywania swiat Zmartwychwstania Panskiego. Slowa podziekowania kierujemy równiez w strony Ksiezy z naszego dekanatu, którzy pomogli w spowiedzi. Z czystym sercem bedziemy mogli w pelni radowac sie ze Zmartwychpowstania Jezusa Chrystusa - który wskazal nam jak mo�na pokonac smierc.
 

 

 

brgt;font-style: italic;